Hyundai Santa Fe

2015 Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Executive 212.000 TL 2014 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Active 2WD Satış Dışı 2014 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Satış Dışı 2014 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Otomatik Satış Dışı 2014 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Satış Dışı 2014 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Otomatik Satış Dışı 2013 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Active 2WD Satış Dışı 2013 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Satış Dışı 2013 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Otomatik Satış Dışı 2013 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Satış Dışı 2013 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Otomatik Satış Dışı 2012 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Active 2WD Satış Dışı 2012 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Satış Dışı 2012 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Otomatik Satış Dışı 2012 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Satış Dışı 2012 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Otomatik Satış Dışı 2011 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Active 2WD Satış Dışı 2011 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Satış Dışı 2011 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Otomatik Satış Dışı 2011 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Satış Dışı 2011 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Style Otomatik Satış Dışı 2011 Hyundai Santa Fe 2.2 R H-Matic Outdoor Satış Dışı 2010 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Active 2WD Satış Dışı 2010 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Satış Dışı 2010 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI VGT Premium Otomatik Satış Dışı